عجب بد روزگاری است


نمایش مشخصات سعيد غمخوار

جمله ها دیگر عزیزان استعاری است
دوست دارم های این دوران شعاری است
هر که می گوید گناهش پایِ دنیا هست
نیست،چون احساس مردم انحصاری است
دوستی ها رنگ می بازند به آسانی
دشمنی ها مثل سگ های شکاری

شاعر:سعيد غمخوار

مطالب مشابه