عاشق دل گرفته..عارفانه های باباباقر ۵۳۴


نمایش مشخصات محمد باقر انصاری

عاشق دل گرفته..عارفانه های باباباقر
غمگین نمی سرایم، از بهر تو ترانه
گویم حدیث عشقم، با شعر و با زبانه
ساقی دلم گرفته، پرکن تویک پیاله
شاید شراب باشد، درمان این دیوانه
دیدی گرفت نشانه ؛

شاعر:محمد باقر انصاری

مطالب مشابه