ظلم……….


نمایش مشخصات مجید مولودی

چقدر ظالم می بینی دور تا دور و ور خود
چو نبینی همه را گرگ ، تا بگردند سیر و تر خود
آن ها برده اندر گوشت تنت ، به قرامت با زهر خود
گشته ها بر پا کنند در دیار و شهر

شاعر:مجید مولودی

مطالب مشابه