صبح پایان


نمایش مشخصات علی ربیعی ((علی بهار))

فرصت ها از دست می روند
و زمان
مثل کولی پیری
زیر پلی ایستاده است
منتظر و غمناک
شاید کسی بیاید
وزندگی
بی آنکه بفهمد
اتفاق سراب را
به اتمام رساند!
نازکای شانه ات
به مویی بند است
بسان

شاعر:علی ربیعی ((علی بهار))

مطالب مشابه