شه


نمایش مشخصات الکس رفیعی

*
شِه
اندیشه و تن پوشه و تنبوشه
پا مال شده
رفته و افتاده به یک گوشه
بی ریشه شده بسیار
با تیشه زند ریشه
هر آدم بد پیشه
بر هر که به هر کیشه
*
هر کس که وِرا مهر در آغوشه
گر صاحب عقل است و همی

شاعر:الکس رفیعی

مطالب مشابه