شهر بهاران..۵۳۷٫ باباباقر


نمایش مشخصات محمد باقر انصاری

شهر بهاران..۵۳۷٫ باباباقر
ای دوست
هزاران فرسنگ باقیست هنوز
تا رسیدن به شهر بهاران
گذر باید کرد
از این جاده های تاریک و پر پیچ و خم وناصاف
گذر باید کرد
از جاده های پر از برف و طوفان و

شاعر:محمد باقر انصاری

مطالب مشابه