شعله


نمایش مشخصات یاسمن جبارپور

قهرمان مخفی جنگل
توی جاده ی مِه خلخال
می دوید و خسته تر می شد
از عبور خسته ی ماشین
اژدهای ساکت خاموش
تیزچنگ سخت چابک بال
حیف که همیشه پنهان بود
مثل واگن تله کابین
پشت ابرهای بارانی
غرق یک

شاعر:یاسمن جبارپور

مطالب مشابه