شعر من نه وزن و نه قافیه


نمایش مشخصات مهدي فلاح

شعر من نه وزن و نه قافیه
گفتن حرف های دل کافیه
شعر من نه غزل نه مثنوی
سخن دل داری می شنوی
سخن دل که آید به میان
بهترین حالت شعر و بیان
بیت بیتش شیرین و دلنشین
بهترین اشعار روی زمین
شعر من سبک

شاعر:مهدي فلاح

مطالب مشابه