شبهای شعر


نمایش مشخصات معصومه عرفانی

شبهای شعر منواین قصه های تلخ
اکنون درون من که طوفانی بپا شده
قفسم
کس سراغ دل مارا نگرفت یک آنی
عمری اندر قفسم سوختم و ساخته ام 
فریاد
هر چه فریاد زدم که قفسم قفل شده
کس به غیر مرگ نبود آن لحظه

شاعر:معصومه عرفانی

مطالب مشابه