شاعر


نمایش مشخصات موسی ظهوری آرام

به اشک مردمان
خندیدم
شاعر شده

شاعر:موسی ظهوری آرام

مطالب مشابه