سنگ فرش


نمایش مشخصات بهرام شریفی

سنگ فرش که باشی
داستان های بسیاری را
شاهد خواهی بود!

گاه با پنجه رویت قدم می گذارند،
گاه صندل هایشان را…

اما کم پیش می آید
تاریخ لحظه ای را ثبت کند
که من
با کفش های سیاه ِ نیم پاشنه ی ترک

شاعر:بهرام شریفی

مطالب مشابه