سرایش، اوج‌ْ پيمايى ست…


نمایش مشخصات غزل آرامش

شبى مى رويد از خاكسترم خورشيد. خواهى ديد.
مرا همرقص باد و شاخه هاى بيد خواهى ديد.
من آن بذرم كه گورم خاستگاه رويشى تازه ست
سرم وقتى به سقف آسمان ساييد، خواهى ديد
شبيه ياس عطرم را هراسِ بست و

شاعر:غزل آرامش

مطالب مشابه