سالنامه

ورق می زند مرا
سالنامه
آن نیز خسته
که بدون هیچ رویداد
می خورد ورق.
ستار

شاعر:ستار سلطانیان

مطالب مشابه