سارا


نمایش مشخصات الکس رفیعی

سارا
دارا به غربت آمد
سارا بماند آنجا
هر دو شدند تنها
اکنون کتاب اول
داراش رفته و نیست
ساراش گشته تنها
*
بابا کجاست اکنون
درفکر نان و آب است
روحیه اش خراب است
درهای خانه بسته
دیوارها

شاعر:الکس رفیعی

مطالب مشابه