رویای مرده


نمایش مشخصات رحیمه حاجیانی

دو پلنگ زخمیِ بیشه ی چشمانت اندیشناک و غم آموخته
رویای مرده ای را تعبیر می کنند
خسته یِ خسته یِ خسته
و بریده از این حجم بی انتهای قفس
به تمام معنای کلمه بریده
وقتی یک جبر مهار نشدنی در کار

شاعر:رحیمه حاجیانی

مطالب مشابه