روياي من !


نمایش مشخصات شعله پناهی

خدا اين رويا را از مانگيرد
من همان حواي مستم
كه هواي آغوشت
مي پرستش كرده
دلم ميخواهدچمدان بردارم و
به جاده بزنيم
برويم حوالي كوير
شهميرزاد و هتل سنتي خانه گل
برويم كله جوش بزنيم به رگ
با

شاعر:شعله پناهی

مطالب مشابه