رابطه حیا و دین


نمایش مشخصات محمود بیهقی

اگر بینی که شرم و هم حیا نیست
بدان اخلاق غرب برتو رسیده
تو می دانی حیا نصفی است از دین
اگر دین داری تو شرم و حیا دار
کسانی که حیا از دست بدادند
بدان که دین خود را سست نمودند
جواب بی ربط تو بر

شاعر:محمود بیهقی

مطالب مشابه