دیوانه باید باشد او


نمایش مشخصات سیدمرتضی کاظمی

دیوانه باید باشد او
با ابرها حرف میزند
با کوه
با آب
وقتی راه می رود وگنجشکی نمی بیند
وقتی راه می رود و کبوتری نمی بیند
دلش که تنگ می شود آسمان را می‌بوسد
خواب افق را بر هم می زند
از خورشید
در

شاعر:سیدمرتضی کاظمی

مطالب مشابه