دیوار فراموشی


نمایش مشخصات علی ناصری

شب ،آرامش وسکوت
من وستاره ها
به خلوت بارانی ام
آرام وابری
به امواج نسیم یادها
در فراسوی افق
به چشمک خانه ها
مردمان دور
دربستر تاریکی ام بی تو
چشم درقاب آینه
پشت دیوار شب
در باران آینه می

شاعر:علی ناصری

مطالب مشابه