دیدار ساده ای به بلندای زندگی


نمایش مشخصات فاطمه خجسته(بچه گیام)

.
با جام زندگی به شب غم جفا کنم
عهد لبالب از دل و جان را ادا کنم
دیدار ساده ای به بلندای زندگیست
هرگز نیامدی و به نبودت وفا کنم
یک شانه‌ی خمیده در آغوش خسته را
چون گریه‌های شمع به خفتن صدا

شاعر:فاطمه خجسته(بچه گیام)

مطالب مشابه