دهکده


نمایش مشخصات الکس رفیعی

نخحت پوزش از اینکه نتوانستم چند روزی با شما باشم، نبودنم به این انگیزه بود که نوه ام رشته کاردیگری (جراحی) دندان پزشکی را به پایان رساند و پزشک شد.
*
دهکده
دهکده ای را دیدم
با سکوتی پایا
خلوت

شاعر:الکس رفیعی

مطالب مشابه