دلگیرم


نمایش مشخصات علی اکبر رامشه

تاکی‌ فقان وناله وچون وچراکنیم
.وقتی نمانده تاحکایت شب باصباکنیم.
ا زدست دشمنان گله بردوستان برند.
چون دوست دشمن است شکایت

شاعر:علی اکبر رامشه

مطالب مشابه