دلسوخته : فریبا نوری

درود وسپاس بر استاد بزرگوارم سرکار خانم نوری

عجب غزل به روز و دل افروزی بود عزیز بزرگوار

هم نوای موسیقی آن دلنواز بود و تصاویر زنده وترکیبهای به روز آن خواندنی و

همچنین به خدمت گرفتن تجانسهای زیبا کارتان را یکدست و خواندنی

جنبه یآموزشی هم داشت زیرا علاوه بر موسیقی درونی که به کمک موسیقی

بیرونی همنوائی می کرد انسجامی عالی را به رخ می کشید که ستایش برانگیز است

با مهرو ارادت فراوان پیشیش عیدتان مبارک وخجسته باد

لیوان پر از سرکه مرا سیر نکرد !
سنجد! سمنو ! سیب کمی دیر نکرد؟

تا کی بمکم سماق ؟ حاجی فیروز ؟
سنبل توبگو ! سکه مرا پیر نکرد ؟

با مهرو ارادت فراوان

مطالب مشابه