دعای بر لب


نمایش مشخصات رضا روزگر

سحر نزدیک شد ذکرت دعای بر لب است امشب
شب وصل تو زیبا رو،بدانکه امشب است امشب
تو را از دور می بینم ،صدایم در نمی آید
برای دیدنت چشمم دگر بر کوکب است امشب
بیا با گفت و گویی کن دل محزون ما را شاد
که

شاعر:رضا روزگر

مطالب مشابه