دست و رو شسته ی تو


نمایش مشخصات دنیا چگینی

هر صبح من از روی تو دست میشویم
در آینه ها کس دگر میجویم
تو زخم دگر زدی و مرهم نشدی
این را به خودم هزار بار

شاعر:دنیا چگینی

مطالب مشابه