در گذر


نمایش مشخصات سیده زهرا رحمانی

لحظه ها کوتاه است
زندگیمان زیباست
آب در کاسه دل می جوشد
در قفس مرغ دگر بار تو را می خواند
لحظه ها در پی هم
همره سایه باد
می سرایند ندای خوش آوای جهان
این جهان در گذر است
راه فردا آبیست
در

شاعر:سیده زهرا رحمانی

مطالب مشابه