در سوگ پدر


نمایش مشخصات ابوالفضل علم بيگى

رفت از ديده ام و چَشمِ تَرَم مى سوزد
نگرانِ لحظاتيست كه نِگه خيره به در مى دوزد
گفتم اَر مى روى قدرى به طُمأنينه و آهسته برو
گفت آهسته روم عشقِ تو مى افروزد!
ابوالفضل علم بيگى
بمناسبت رحلت

شاعر:ابوالفضل علم بيگى

مطالب مشابه