دريام تويي ماهي دلتنگ منم


نمایش مشخصات حسن عباسی

دريام تويي ماهي دلتنگ منم
با جذر و مدت موج هماهنگ منم
آرامش و سرسبزي دنيام تويي
آن كس كه گرفت از تو چنين رنگ

شاعر:حسن عباسی

مطالب مشابه