درد من


نمایش مشخصات الکس رفیعی

درد من
درد من آری و باری است
به دوشم به یقین
درد هم میهن من می باشد
درد از همسایه
که شده بی مایه
دردِ نابودی مهر
درد نابودی عشق
دردِ بی درمانی است
*
درد از شاعر نا پخته و خام
ازخودم

شاعر:الکس رفیعی

مطالب مشابه