درد دل


نمایش مشخصات محمد کریم زاده نیستانک

.
۱-
کشور" آفتاب تابان "
اووووووووونور آبها بود
برایِ
آدم برفی !
۲-
کارتن !!
روز
غذایش بود
شب
لحاف – اش …
۳-
دریا…
زن خوبی است
من از لب – اش
اعتماد گرفتم !
۴-
آرزوی قالیباف

شاعر:محمد کریم زاده نیستانک

مطالب مشابه