دار غربت


نمایش مشخصات حسن آقابیگی

تکه های شعر من در صف مژگان تو است
چه خوشا سینه ی من تشنه ی پیکان تو است
حاصل سیر تماشا کردنت از دار غربت تا کی
خوش تر از دار برایم جان ریحان تو است

شاعر:حسن آقابیگی

مطالب مشابه