خیال

آرام نشسته در خیالم یادش
و در سکوتم می گدازد آتشفشانی ز خیالش
از کوه غمی که نشسته بر قلبم به هوایش
قلبم می ترواد مذابِ غم را
چشمم می بارد بارانِ نم نم را
تا که بشکافند کویرِ تنم را
فردا

شاعر:شقایق سهندی

مطالب مشابه