خودت باش


نمایش مشخصات نسترن علی پور

ای گمشده در عالم پندار، خودت باش
ای آینه در آینه تکرار، خودت باش
هر چند که سرخ است زبان تو ولی باز
با آن سر سبزت به سرِ دار، خودت باش
قلبت اگر از رشک حسودان شده سوزان
دریا دل خود باش، تو ای

شاعر:نسترن علی پور

مطالب مشابه