خوابهای بارونی


نمایش مشخصات مصطفى شنبه پور

یکی رو دوست داشته باش
که،ترس از دست دادنتو داشته باشه…
نه اینکه تا سر کوچه بری ترس از دست دادنشو داشته باشی…!
یکی که وقتی نباشی بی تابت باشه
منتظرت بمونه تا برگردی…
یکی که وقتی میبیندت،قلبش

شاعر:مصطفى شنبه پور

مطالب مشابه