خانه ی من


نمایش مشخصات الکس رفیعی

خانه من
این خانه من نیست که در شهر فرنگ است
من خانه ام ایران عزیز است و قشنگ است
من خانه و کاشانه ی خود را نفروشم
بر دشمن این خانه روا تیر خدنگ است
هر چوب و چماقِ لُر و هم کرد و بلوچان
بالاتر

شاعر:الکس رفیعی

مطالب مشابه