(خاطر آرام)

دشتم،که پرازگل شده احساس وجودم
خوشحالم ومسعودم ومشغول شهودم
با طعم خوش زندگی و خاطر آرام
تلخی؛غزلش کنده شُدَ از پای سرودم
ازدیده بشویم غم وکابوس درون را
بی رنگ کنم ؛ صورت افکار

شاعر:شقایق سرحدی

مطالب مشابه