حیف بود


نمایش مشخصات مجيد قليچ خاني

حیف بود
زندگی در نخلستان حضور تو
و دستهای گرسنه ی من
از خرما خالی
فقط یک بهار از نارنج تو
میتوانست زمستان و انار را سرخ کند
بگذریم از نم برنج و دل به رنج من
و هکتار ها زمین بی شالی
چگونه

شاعر:مجيد قليچ خاني

مطالب مشابه