جهنم بغل را دوست میدارم


نمایش مشخصات مجید مبلّغ ناصری

‍ آنقدر در نفرت از یک عده سرشارم فقط
کز زبان قاصر خود فحش می بارم فقط
تا خلاصی یابم از دوران تزویر و سیاه
نیزه های خودزنی در سینه میکارم فقط
ای تبر داران شب ها گور خود را گم کنید
من که در مرگ

شاعر:مجید مبلّغ ناصری

مطالب مشابه