جابُلسا


نمایش مشخصات حسن گائینی

فضیلتِ تعداد تا کجاست؟!
و یابو…
به اندازۀ همۀ یابوها زندگی کرد!
ح.رزاس
*جابُلسا

شاعر:حسن گائینی

مطالب مشابه