تیره آیینه ها


نمایش مشخصات الکس رفیعی

تو نورافشان
ای کودک هِشته برسرراه
تبریزگریست زین ستمها
تو دربدری به کوچه تنها
سِنِ تو سه ماه بیشتر نیست
ازمادرِتو دیگر خبر نیست
بر کاغذ روی سینه تو
دیدم که نوشته جا ندارد
اوهست فقیروهست

شاعر:الکس رفیعی

مطالب مشابه