تو نبودی


نمایش مشخصات مصطفی مروج همدانی

من آمدم به مزارت ،
به خاطرات حضورت ،
به شبنم گل رویت ،
وضو کنم ،
تو نبودی
من آمدم به کنارت ،
به جلوه های طلوعت ،
فضای بود و نبودت ،
در امتداد غروبت ،
تو نبودی
بیاد برادرم عباس

شاعر:مصطفی مروج همدانی

مطالب مشابه