تو فقط باش فقط باش فقط باش فقط


نمایش مشخصات محسن صدری نیا

دلم آنقدر پر است از همه كس از همه جا
پر درد است پر از حرف پر از همهمه ها
تو نباشي ترك بيشتري در تنم است
تو نباشي گسل ريش تري در تنم است
دلم آنقدر گرفته است شبم مه دارد
گرگ انگار هواي زدن ده

شاعر:محسن صدری نیا

مطالب مشابه