تو صیف زیبا ئی یا ر


نمایش مشخصات محمود بیهقی

زیبا رو ئی بخلوت گفت بر من
که تو عا شق کش لیلی پسند ی
ا ز آ ن لحظه که رویت را بد یدم
خیا ل کر د م که د لد ا ر قشنگی
تما م خو بیها برتوجمعگشته است
به اندا م و به تیپ و هم د لبند ی
رفیقا ن گر ترا

شاعر:محمود بیهقی

مطالب مشابه