تو را خواهم تو را جويم تو را اي مشكِ خوش بويم


نمایش مشخصات مسعود اويسي

تو را خواهم تو را جويم تو را اي مشكِ خوش بويم
بيا يادي نما از من كه زارم كنجِ پستويم
بيا اي شور و هم شيرين بيا اي تلخ و هم ترشم
كه بي تو غرقِ غم هايم غريقِ موجِ گيسويم
بيا سيرت ببين سير است ز هر

شاعر:مسعود اويسي

مطالب مشابه