تنهایی


نمایش مشخصات ناظمی معزآبادی اصغر

اگر همیشه
در حوالی کوچه ی تنهایی خود پرسه می زنم
بی تکلم
بی واژه و بیان
بی خوف و اضطراب
جز در تنهایی،با تو سخن نمی گویم
چون ، هر ازدحام
و هر حرف و گپی؛
حجاب بین من و

شاعر:ناظمی معزآبادی اصغر

مطالب مشابه