تنهایی ام


نمایش مشخصات مهران قرجه داغی

گرگ همان گرگ است ،شغال همان شغال و بین این همه حقیقت
تنها آدم است که آدم نیست !!
من هنوز ندیدم
کسی رفتن بلد باشد و بماند !
آرام بگیر دلم
او بدون تو آرام است !
تنهایی ام فقط تنبیهی است برای روزهای

شاعر:مهران قرجه داغی

مطالب مشابه