تعريب همزه ي خون


نمایش مشخصات سیده مریم جعفری

" تور بر سينه ي سراب نشست ، لرزه بر آبشار نور افتاد "
خصلت من ز عشق در ماهی ،صيحه ی غم نگار دور افتاد
هرگزش از دلم نمی پرسد ،با که از من حضور می داری
آخر ای مه ! از این به جا گفتن،عشق در من خزر

شاعر:سیده مریم جعفری

مطالب مشابه