تخت جمشید تنت


نمایش مشخصات علی سلطانی نژاد

دل‌را شکارش‌کرده‌ای،با چشم باز شاهی‌ات
کوه‌ غروری‌را که‌ کردی، مثل کاغذ کاهی‌ات
در عشق خفّت داده‌ای،این عاشق دلبسته را
باآن غرور وچشم زیبای پر از خودخواهی‌ات
صدبار نیشت

شاعر:علی سلطانی نژاد

مطالب مشابه