تب پیشانی


نمایش مشخصات کاظم پارسای

تب پیشانیت
بلندیش را اب میکند
ومن بسانِ پروانه یِ محبوس
صورت به صورتِ شمع سوزان
تاب ِ دیدنم تمام میشود…
دردِ من"بی تو بودن" نیست!
-با تو سوختن نسیبم نمیشود.-
وچشم بارانیم
جزبهِ

شاعر:کاظم پارسای

مطالب مشابه