تاک خسته


نمایش مشخصات احمد مهدوي

دوقدم مانده به سويم قمرم برگردد
حس مهتابي او دور و برم برگردد
محو چشمش شده ام ؛ آه خدايا نکند
فال آن قهوه ي تلخ قجرم برگردد
جگرم سوخته و ساخته ام با زهرش
نشود قهوي تلخ از جگرم برگردد
مرگ

شاعر:احمد مهدوي

مطالب مشابه